Σχετικά με την TopTrader

Η πραγματοποίηση συναλλαγών είναι επικίνδυνη και η επένδυσή σας μπορεί να τεθεί σε κίνδυνο

Ποιοι είμαστε

Η TopTrader παρέχει ολοκληρωμένες επενδυτικές υπηρεσίες. Παρέχουμε στους πελάτες μας ένα ευρύ φάσμα μέσων διαπραγμάτευσης CFD για νομίσματα συναλλαγών, εμπορεύματα, ETF, μετοχές και άλλους δείκτες, μια προηγμένη και άριστη εκτέλεση συναλλαγών. Στην TopTrader προσφέρουμε όλα τα προηγμένα εργαλεία και τις ολοκληρωμένες υπηρεσίες που χρειάζονται οι πελάτες σε οποιοδήποτε επίπεδο της εμπειρίας συναλλαγών. Συνεχίζουμε να προσαρμοζόμαστε στις νεότερες τεχνολογίες και καινοτομίες για να παρέχουμε στους πελάτες μας το καλύτερο δυνατό ταξίδι συναλλαγών.
Κύρια προτεραιότητά μας είναι η απόλυτη ασφάλεια των πελατών μας. Στην TopTrader, δεσμευόμαστε στη συμμόρφωση με το υψηλότερο επίπεδο προστασίας των κεφαλαίων των πελατών μας σύμφωνα με την Οδηγία MiFID II για τις αγορές και τα χρηματοπιστωτικά μέσα υπό την εποπτεία και τους κανονισμούς της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (ΕΚΚ), με άδεια Κυπριακής Εταιρείας Επενδύσεων (ΚΕΠΕΥ) υπ’ αριθμόν
CIF 242 / 14.

Ποιοι είμαστε

Γιατί επιλέγουμε την TopTrader

Επικοινωνήστε μαζί μας στη μητρική σας γλώσσα. Παρέχουμε τοπικές υπηρεσίες και είμαστε πάντα έτοιμοι να απαντήσουμε. Σας φροντίζουμε για να μπορέσετε να μεγαλώσετε μαζί μας.
Ειδική Προσωπική Υποστήριξη
Η έμπειρη υποστήριξη πελατών μας είναι εδώ για οποιαδήποτε ανάγκη σας.
Καθημερινές Ειδήσεις Χρηματοπιστωτικής Αγοράς
Παρέχουμε στους πελάτες μας τις πιο πρόσφατες ειδήσεις χρηματοπιστωτικής αγοράς για την κάλυψη των καθημερινών τους αναγκών.
Προστασία & Ασφάλεια
Ως αδειοδοτημένος και ρυθμιζόμενος χρηματιστής, η κύρια προτεραιότητά μας είναι η ασφάλεια των πελατών μας. Διασφαλίζουμε ότι τα κεφάλαια και τα προσωπικά δεδομένα των πελατών μας είναι ασφαλή και προστατευμένα.
Ευρεία γκάμα διαθέσιμων μέσων
Παρέχουμε στους πελάτες μας ένα ευρύ φάσμα διαθέσιμων μέσων. Μπορούν εύκολα να πραγματοποιήσουν συναλλαγές οπουδήποτε και οποιαδήποτε στιγμή!! Πραγματοποιήστε συναλλαγές CFD για νομίσματα συναλλαγών, εμπορεύματα, ETF, μετοχές και άλλους δείκτες.

Διασυνοριακές υπηρεσίες σε χώρες κράτη-μέλη

Country Regulator
Austria Finanzmarktaufsicht (FMA)
Bulgaria Комисията за финансов надзор / Financial Supervision Commission (FSC)
Croatia Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga / Croatian Financial Services Supervisory Agency (HANFA)
Czech Republic Česká národní banka / Czech National Bank (CNB)
Denmark Finanstilsynet (Danish FSA)
Estonia Finantsinspektsioon (FSA)
Finland Finanssivalvonta / Financial Supervisory Authority (FIN-FSA)
Germany Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFIN)
Greece Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς / Hellenic Capital Market Commission (HCMC)
Hungary Magyar Nemzeti Bank (MNB)
Iceland Fjármálaeftirlitið (FME)
Italy Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)
Ireland Central Bank of Ireland
Latvia Finansu un Kapitala Tirgus Komisija / Financial and Capital Market Commission (FKTK)
Lichtenstein Finanzmarktauf sicht (FMA)
Lithuania Lietuvos Bankas / Bank of Lithuania
Luxembourg Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)
Malta Malta Financial Services Authority (MFSA)
Netherlands Autoriteit Financiele Markten (AFM)
Norway Finanstilsynet
Poland Komisji Nadzoru Finansowego / Polish Financial Supervision Authority (KNF)
Portugal Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM)
Romania Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF)
Slovak Republic Národná Banka Slovenska / National Bank of Slovakia (NBS)
Slovenia Agencija za trg Vrednostnih Papirjev/Securities Market Agency
Spain Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)
Sweden Finansinspektionen (FI)
UK Financial Conduct Authority (FCA)

  Η Goldenburg Group Limited (αριθμός άδειας CIF 242/14) ρυθμίζεται και εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (CYSEC) για την παροχή των ακόλουθων επενδυτικών και παρεπόμενων υπηρεσιών σε σχέση με τα χρηματοπιστωτικά μέσα, που αναφέρονται παρακάτω στα κράτη μέλη της ΕΕ και / ή άλλες τρίτες χώρες:

Επενδυτικές Υπηρεσίες:

 • Λήψη και διαβίβαση εντολών σχετικά με ένα ή περισσότερα χρηματοπιστωτικά μέσα
 • Εκτέλεση εντολών για λογαριασμό των πελατών
 • Διαχείριση χαρτοφυλακίου
 • Επενδυτικές συμβουλές

Επικουρικές Υπηρεσίες:

 • Φύλαξη και διαχείριση χρηματοπιστωτικών μέσων για λογαριασμό πελατών , περιλαμβανομένης της θεματοφυλακής και συναφών υπηρεσιών όπως η διαχείριση μετρητών/εξασφαλίσεων
 • Υπηρεσίες ξένου συναλλάγματος εφόσον συνδέονται με την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών
 • Έρευνα επενδύσεων και χρηματοοικονομική ανάλυση ή άλλες μορφές γενικών συστάσεων που σχετίζονται με συναλλαγές σε χρηματοπιστωτικά μέσα

Χρηματοπιστωτικά Μέσα:

 • Κινητές αξίες
 • Mέσα χρηματαγοράς
 • Μερίδια οργανισμών συλλογικών επενδύσεων
 • Δικαιώματα προαίρεσης, συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης , συμβάσεις ανταλλαγής , προθεσμιακές συμβάσεις επιτοκίου και κάθε άλλη σύμβαση παράγωγου μέσου σχετιζόμενη με κινητές αξίες, νομίσματα , επιτόκια ή αποδόσεις , ή άλλα παράγωγα μέσα, χρηματοπιστωτικούς δείκτες ή άλλα χρηματοπιστωτικά μεγέθη δεκτικά εκκαθαρίσεως με φυσική παράδοση ή με μετρητά
 • Δικαιώματα προαίρεσης, συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης , συμβάσεις ανταλλαγής , προθεσμιακές συμβάσεις επιτοκίου και κάθε άλλη σύμβαση παράγωγου μέσου σχετιζόμενη με εμπορεύματα, που πρέπει να εκκαθαρισθούν με ρευστά διαθέσιμα ή μπορούν να εκκαθαρισθούν με ρευστά διαθέσιμα κατ ‘επιλογή ενός από τα μέρη. (αλλά όχι λόγω αδυναμίας πληρωμής ή άλλου γεγονότος τερματισμού).
 • Δικαιώματα προαίρεσης, συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, συμβάσεις ανταλλαγής, καθώς και κάθε άλλη σύμβαση παράγωγου μέσου σχετιζόμενη με εμπορεύματα, τα οποία μπορούν να εκκαθαριστούν με φυσική παράδοση, εφόσον είναι διαπραγματεύσιμα σε ρυθμιζόμενη αγορά ή / και ΠΜΔ
 • Δικαιώματα προαίρεσης, συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, συμβάσεις ανταλλαγής, προθεσμιακές και κάθε άλλη σύμβαση παράγωγου μέσου σχετιζόμενη με εμπορεύματα, τα οποία μπορούν να εκκαθαριστούν με φυσικό τρόπο εφόσον δεν αναφέρονται άλλως στο σημείο 6 του Μέρους III και δεν προορίζονται για εμπορικούς σκοπούς, τα οποία έχουν χαρακτηριστικά άλλων παράγωγων χρηματοπιστωτικών μέσων, έχοντας υπόψη αν, μεταξύ άλλων, τα μέσα αυτά εκκαθαρίζονται και διακανονίζονται μέσω αναγνωρισμένων γραφείων συμψηφισμού ή σε τακτικές κλήσεις για κάλυψη περιθωρίων.
 • Παράγωγα μέσα για τη μετακύληση του πιστωτικού κινδύνου
 • Χρηματοοικονομικές συμβάσεις επί διαφορών
 • Δικαιώματα προαίρεσης, συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, συμβάσεις ανταλλαγής, προθεσμιακές συμβάσεις επιτοκίου και κάθε άλλη σύμβαση παράγωγου μέσου σχετιζόμενη με κλιματικές μεταβλητές, ναύλους, άδειες εκπομπής ρύπων, ή ποσοστά πληθωρισμού ή άλλες επίσημες οικονομικές στατιστικές, που πρέπει να εκκαθαρισθούν με ρευστά διαθέσιμα ή μπορούν να εκκαθαρισθούν με ρευστά διαθέσιμα κατ ‘επιλογή ενός τα μέρη (αλλά όχι λόγω αδυναμίας πληρωμής ή άλλου γεγονότος που επιφέρει τη λήξη), καθώς και κάθε άλλη σύμβαση παράγωγου μέσου σχετιζόμενη με περιουσιακά στοιχεία, δικαιώματα, υποχρεώσεις, δείκτες και μέτρα, εφόσον δεν προβλέπεται διαφορετικά στο παρόν Μέρος, οι οποίες έχουν τα χαρακτηριστικά άλλων παράγωγων χρηματοπιστωτικών μέσων , έχοντας υπόψη το κατά πόσον, μεταξύ άλλων, κατά πόσον είναι διαπραγματεύσιμα σε ρυθμιζόμενη αγορά ή ΠΜΔ, εκκαθαρίζονται και διακανονίζονται μέσω αναγνωρισμένων γραφείων συμψηφισμού ή σε τακτικές κλήσεις για κάλυψη περιθωρίων.