Dlhopisová krivka v USA pokračuje v splošťovaní

19 / 04 / 2018
Obchodovanie je rizikové a riziko sa týka celej vašej investície

Americký dlhopisový trh sa nachádza vo veľmi zaujímavej situácii a prebieha tu veľký súboj medzi veľkými investormi tzv. real money a špekulantami tzv. fast money. Zatiaľ však vyhrávajú real money, nakoľko dlhopisová krivka pokračuje v agresívnom splošťovaní a za chvíľu nás takýmto tempom čaká inverzná dlhopisová krivka. To znamená, že krátkodobé výnosy predbehnú tie dlhodobé a tento stav z historického hľadiska vždy doteraz znamenal recesiu v USA v nasledujúcich kvartáloch.

Dáta z CFTC naznačujú, že veľkí investori očakávajú pokračovanie v splošťovaní a tí nakupujú dlhopisy s dlhšou exspiráciou a preferujú americké dlhopisy pred nemeckými, alebo anglickými. To ale zároveň nahnalo do trhu špekulantov, ktorí hrajú na presne opačnú stranu a teda očakávajú vypuklenie dlhopisovej krivky.

CFTC ďalej poukazuje na zaujímavý fakt, že real money vo veľkom nakupujú 30 ročné dlhopisy, ktoré medzičasom poklesli k 3%, pričom fast money tieto dlhopisy predávajú a očakávajú steepening. Dlhé pozície na 10 ročných dlhopisov sú na historických maximách pre real money a títo investori teda očakávajú pokles výnosov. V posledných dňoch však výnosy na 10 a 30 ročných bondoch prudšie vzrástli a krátky koniec krivky stagnoval – krivka sa teda vypuklila.

Veľké objednávky od real money hlásia burzy čoraz častejšie a veľký záujem o nákup je pri výnose 3.05% u 30 ročných dlhopisov. Bude teda zaujímavé sledovať, ako tento súboj dopadne, no Fed by mohol zvýšiť sadzby ešte 3 krát tento rok a to pravdepodobne vyvolá obavy spomalenia US ekonomiky a preto by trh mohol nakupovať dlhý koniec krivky. Vtedy by sa krivka mohla dostať do inverzného stavu už tento rok a ako sme písali, to vždy spustilo recesiu.

Nezávislý investičný prieskum: Akékoľvek informácie, ktoré by sa mohli chápať ako investičný prieskum, neboli pripravené v súlade s právnymi požiadavkami určenými na podporu nezávislosti investičného prieskumu. Ďalej nepodlieha žiadnemu zákazu obchodovania pred rozširovaním investičného prieskumu.
Žiadne záväzky/záruky: Žiadna z informácií obsiahnutých v tomto dokumente nie je určená na to, aby predstavovala akúkoľvek ponuku (alebo vyžiadanie ponuky) na kúpu alebo predaj akejkoľvek meny, produktu alebo finančného nástroja, na uskutočnenie akejkoľvek investície alebo na účasť v akejkoľvek konkrétnej obchodnej stratégii. Tieto informácie sa tvoria iba pre marketingové a/alebo informačné účely s pridanou hodnotou a žiadny člen Goldenburg Group neposkytuje žiadne záväzky ani záruky a nepreberá žiadnu zodpovednosť za presnosť alebo úplnosť tu poskytnutých informácií. Pri poskytovaní týchto informácií ani poskytovateľ obsahu ani žiadny člen skupiny Goldenburg nezohľadnil investičné ciele, osobitné investičné ciele, finančnú situáciu a špecifické potreby a požiadavky žiadneho príjemcu a nič z toho nie je určené ako odporúčanie pre žiadneho príjemcu investovať alebo odpredať určitým spôsobom. Žiadny člen skupiny Goldenburg nepreberá žiadnu zodpovednosť za príjemcu, ktorý utrpel stratu z obchodovania v súlade s vnímaným odporúčaním.
Varovanie pred rizikom: Všetky investície predstavujú riziká a môžu viesť k ziskom aj stratám. Najmä investície do produktov s pákovým efektom, ako napríklad (ale nielen) devízy, deriváty a komodity, môžu byť veľmi špekulatívne a zisky a straty môžu prudko a rýchlo kolísať. Špekulatívne obchodovanie nie je vhodné pre všetkých investorov a všetci príjemcovia by mali starostlivo zvážiť svoju finančnú situáciu a poradiť sa s finančným poradcom (poradcami), aby porozumeli súvisiacim rizikám a zabezpečili vhodnosť ich situácie pred uskutočnením akejkoľvek investície, odpredaja alebo vstupu do akejkoľvek transakcie. Akákoľvek zmienka o akýchkoľvek rizikách nemusí byť a nemala by sa považovať za komplexné zverejnenie alebo opis takýchto rizík. Akékoľvek vyjadrenie názoru je autorovým osobným a nemusí nevyhnutne odrážať názor ktoréhokoľvek člena Goldenburg Group a všetky vyjadrenia názoru sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia (ani pred, ani následne).
Minulá výkonnosť nie je indikácia: Táto webová stránka môže odkazovať na predchádzajúce výsledky. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom výkonnosti v budúcnosti. Údaje o predchádzajúcej výkonnosti zobrazené na tejto webovej stránke sa nemusia v budúcnosti nevyhnutne opakovať. Nepredkladá sa žiadne vyhlásenie, že akákoľvek investícia bude alebo nebude schopná dosiahnuť zisky alebo straty podobné tým, ktoré sa dosiahli v minulosti, alebo že sa zabráni významným stratám.
Výhľady dopredu: Tam, kde sa na tejto webovej stránke nachádzajú vyhlásenia, ktoré nie sú historickými faktami, takéto vyhlásenia by mohli byť údaje získané v dôsledku simulovanej výkonnosti v minulosti alebo budúcich výsledkov na základe súčasných očakávaní, odhadov, prognóz, názorov a presvedčení členov Goldenburg Group. Takéto vyhlásenia zahŕňajú známe a neznáme riziká, neistoty a iné faktory a nemožno sa na ne neprimerane spoliehať. Okrem toho môže táto webová stránka obsahovať "výhľadové vyhlásenia". Skutočné udalosti alebo výsledky alebo skutočné výsledky sa môžu podstatne líšiť od skutočností alebo výsledkov uvedených v takýchto výhľadových vyhláseniach. Žiadne zo stanovísk, ktoré by mohli byť odvodené z obsahu tejto webovej stránky, nie je určené na spoliehanie sa ako na radu alebo odporúčanie akéhokoľvek opatrenia. Sú určené len ako faktické vyjadrenie osobných úvah a špekulácií.