EUR/USD – Analýza 12.04.2018

12 / 04 / 2018
Obchodovanie je rizikové a riziko sa týka celej vašej investície

Eurodolár sa stále nachádza v býčom trende, ktorý sa obchoduje už od apríla 2017. Vtedy sa EURUSD obchodoval na hodnote cca 1.06. Dobré výsledky Eurozóny, vplyv amerického prezidenta D.Trumpa a politika FEDu zapríčinili devalváciu dolára. K znehodnoteniu prispieva aj rastúca inflácia. Aktuálne sa EURUSD obchoduje na hodnote 1.23.

Americký prezident Donald Trump sa niekoľko krát vyjadril, že devalvácia USD hrá v jeho prospech, resp. v prospech jeho politiky.

D.Trump sa snaží vytvárať nové pracovné príležitosti, znížiť nezamestnanosť (ktorá je aj tak na veľmi nízkej úrovni) a najmä prilákať americké podniky pôsobiace v iných kontinentoch späť do Ameriky. Prispôsobil k tomu už určité kroky. Znížil daňové zaťaženie a zrušil klimatickú dohodu. Týmto krokom sa dostal pod veľkú vlnu kritiky. Tento počin môže spôsobiť, že podniky, ktoré produkujú produkty zložitým výrobným a spracovateľským procesom (najmä čo sa týka vplyvu na životné prostredie) zvýšia svoju produktivitu a zvýšia zamestnanosť. Takže v celkovom dôsledku aj keď tieto príčiny devalvujú dolár v konečnom dôsledku je pravdepodobné, že spôsobia ekonomickú expanziu v USA.

V piatok (06.04.) sa EURUSD dostal na hraničnú úroveň býčej trendovej línie. Na úrovni 1.221 sa nachádzal silný support a keďže sa medveďom nepodarilo uzavrieť pod touto úrovňou, trendová línia nebola prerazená a trend pokračuje. K dlhodobejšej devalvácií môžu pomôcť posledné nepriaznivé výsledky z amerického trhu práce a zväčšený deficit obchodnej bilancie.

Z pohľadu technickej analýzy sa EURUSD obchoduje nad úrovňou 1.221 , kde sa nachádza silný support a prípadne zlé výsledky z EÚ by mohli cenu stlačiť dole, prípadne by mohli preraziť túto hranicu a cena by sa potom mohla zastaviť na úrovni 1.215. Najbližšie silnejšie rezistencie sa nachádzajú na úrovni 1.245 následne 1.255. Z dlhodobého hľadiska by sa cena mohla dostať až na úroveň 1.28.

EURUSD už od januára konsoliduje od ceny 1.215 po zatiaľ raz otestovaný vrchol za posledné 3 roky a to na úrovni 1.255. Stále sa nachádzame nad kĺzavými priemermi, čo signalizuje býčí trend. Napriek tomu treba ostať ostražitý, pretože pár zlých fundamentálnych správ môžu túto situáciu zvrátiť.

 

 

Nezávislý investičný prieskum: Akékoľvek informácie, ktoré by sa mohli chápať ako investičný prieskum, neboli pripravené v súlade s právnymi požiadavkami určenými na podporu nezávislosti investičného prieskumu. Ďalej nepodlieha žiadnemu zákazu obchodovania pred rozširovaním investičného prieskumu.
Žiadne záväzky/záruky: Žiadna z informácií obsiahnutých v tomto dokumente nie je určená na to, aby predstavovala akúkoľvek ponuku (alebo vyžiadanie ponuky) na kúpu alebo predaj akejkoľvek meny, produktu alebo finančného nástroja, na uskutočnenie akejkoľvek investície alebo na účasť v akejkoľvek konkrétnej obchodnej stratégii. Tieto informácie sa tvoria iba pre marketingové a/alebo informačné účely s pridanou hodnotou a žiadny člen Goldenburg Group neposkytuje žiadne záväzky ani záruky a nepreberá žiadnu zodpovednosť za presnosť alebo úplnosť tu poskytnutých informácií. Pri poskytovaní týchto informácií ani poskytovateľ obsahu ani žiadny člen skupiny Goldenburg nezohľadnil investičné ciele, osobitné investičné ciele, finančnú situáciu a špecifické potreby a požiadavky žiadneho príjemcu a nič z toho nie je určené ako odporúčanie pre žiadneho príjemcu investovať alebo odpredať určitým spôsobom. Žiadny člen skupiny Goldenburg nepreberá žiadnu zodpovednosť za príjemcu, ktorý utrpel stratu z obchodovania v súlade s vnímaným odporúčaním.
Varovanie pred rizikom: Všetky investície predstavujú riziká a môžu viesť k ziskom aj stratám. Najmä investície do produktov s pákovým efektom, ako napríklad (ale nielen) devízy, deriváty a komodity, môžu byť veľmi špekulatívne a zisky a straty môžu prudko a rýchlo kolísať. Špekulatívne obchodovanie nie je vhodné pre všetkých investorov a všetci príjemcovia by mali starostlivo zvážiť svoju finančnú situáciu a poradiť sa s finančným poradcom (poradcami), aby porozumeli súvisiacim rizikám a zabezpečili vhodnosť ich situácie pred uskutočnením akejkoľvek investície, odpredaja alebo vstupu do akejkoľvek transakcie. Akákoľvek zmienka o akýchkoľvek rizikách nemusí byť a nemala by sa považovať za komplexné zverejnenie alebo opis takýchto rizík. Akékoľvek vyjadrenie názoru je autorovým osobným a nemusí nevyhnutne odrážať názor ktoréhokoľvek člena Goldenburg Group a všetky vyjadrenia názoru sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia (ani pred, ani následne).
Minulá výkonnosť nie je indikácia: Táto webová stránka môže odkazovať na predchádzajúce výsledky. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom výkonnosti v budúcnosti. Údaje o predchádzajúcej výkonnosti zobrazené na tejto webovej stránke sa nemusia v budúcnosti nevyhnutne opakovať. Nepredkladá sa žiadne vyhlásenie, že akákoľvek investícia bude alebo nebude schopná dosiahnuť zisky alebo straty podobné tým, ktoré sa dosiahli v minulosti, alebo že sa zabráni významným stratám.
Výhľady dopredu: Tam, kde sa na tejto webovej stránke nachádzajú vyhlásenia, ktoré nie sú historickými faktami, takéto vyhlásenia by mohli byť údaje získané v dôsledku simulovanej výkonnosti v minulosti alebo budúcich výsledkov na základe súčasných očakávaní, odhadov, prognóz, názorov a presvedčení členov Goldenburg Group. Takéto vyhlásenia zahŕňajú známe a neznáme riziká, neistoty a iné faktory a nemožno sa na ne neprimerane spoliehať. Okrem toho môže táto webová stránka obsahovať "výhľadové vyhlásenia". Skutočné udalosti alebo výsledky alebo skutočné výsledky sa môžu podstatne líšiť od skutočností alebo výsledkov uvedených v takýchto výhľadových vyhláseniach. Žiadne zo stanovísk, ktoré by mohli byť odvodené z obsahu tejto webovej stránky, nie je určené na spoliehanie sa ako na radu alebo odporúčanie akéhokoľvek opatrenia. Sú určené len ako faktické vyjadrenie osobných úvah a špekulácií.