EURUSD: Medvede stále dominujú

28 / 05 / 2018
Obchodovanie je rizikové a riziko sa týka celej vašej investície

Po necelých šiestich týždňoch sme svedkami extrémne rýchleho pádu menového páru EURUSD. Zvrat nastal po viac ako troch mesiacoch, kde cena konsolidovala na úrovniach 1,21 – 1,25. Ako sme už v predchádzajúcich analýzach priebeh komentovali, cena prerazila hranicu trojuholníka a Euro začalo prudko oslabovať.

Za viac ako mesiac cena klesla z úrovne 1,22 až na aktuálne obchodovaných 1,161. Na trhu panuje silno medvedí trend. Medvede sa opierali aj o poznatky z technickej analýzy, no takisto k pádu Eura prispeli aj slabnúce fundamentálne výsledky z EU. Poďme si ale zanalyzovať aktuálnu cenovú úroveň a situáciu na trhu.

Pár sa aktuálne obchoduje na úrovni 1,161. Trh testuje množstvo supportov na aktuálnej cenovej úrovni. Pokiaľ sa medveďom podarí preraziť túto úroveň nasledujúci support sa nachádza na úrovni 1,158 , následne až 1,152. Na poslednej spomínanej úrovni sa nachádza veľmi silný support, ktorý by mohol zapríčiniť odraz smerom hore. Hovoríme o cenovej hladine, ktorá slúžila ako silná rezistencia pre býkov od roku 2015 až po 2017, ktorú býky dlho testovali. Po jej prerazení nastal strmý býčí trend na EURUSD. Stoch RSI na dennom grafe ešte nesignalizuje prepredanosť, takže technickým obchodníkom môže ešte poskytnúť priestor na predaj. To sa však nedá povedať o týždennom Stoch RSI, ktorý sa už pomerne dlho nachádza v prepredanej zóne, resp. vyhodnocuje podhodnotenie trhu.

V prípade obratu sa rezistencie nachádzajú na úrovniach 1,173, následne na 1,188. Pri daných supportoch a rezistenciách môžu byť naakumulované vysoké objemy nákupov, ktoré môže cenu vystreliť buď nahor alebo ju preraziť smerom dole. Cenu môžu prudko ovplyvniť aj fundamentálne  výsledky v nasledujúcich dňoch.

Nezávislý investičný prieskum: Akékoľvek informácie, ktoré by sa mohli chápať ako investičný prieskum, neboli pripravené v súlade s právnymi požiadavkami určenými na podporu nezávislosti investičného prieskumu. Ďalej nepodlieha žiadnemu zákazu obchodovania pred rozširovaním investičného prieskumu.
Žiadne záväzky/záruky: Žiadna z informácií obsiahnutých v tomto dokumente nie je určená na to, aby predstavovala akúkoľvek ponuku (alebo vyžiadanie ponuky) na kúpu alebo predaj akejkoľvek meny, produktu alebo finančného nástroja, na uskutočnenie akejkoľvek investície alebo na účasť v akejkoľvek konkrétnej obchodnej stratégii. Tieto informácie sa tvoria iba pre marketingové a/alebo informačné účely s pridanou hodnotou a žiadny člen Goldenburg Group neposkytuje žiadne záväzky ani záruky a nepreberá žiadnu zodpovednosť za presnosť alebo úplnosť tu poskytnutých informácií. Pri poskytovaní týchto informácií ani poskytovateľ obsahu ani žiadny člen skupiny Goldenburg nezohľadnil investičné ciele, osobitné investičné ciele, finančnú situáciu a špecifické potreby a požiadavky žiadneho príjemcu a nič z toho nie je určené ako odporúčanie pre žiadneho príjemcu investovať alebo odpredať určitým spôsobom. Žiadny člen skupiny Goldenburg nepreberá žiadnu zodpovednosť za príjemcu, ktorý utrpel stratu z obchodovania v súlade s vnímaným odporúčaním.
Varovanie pred rizikom: Všetky investície predstavujú riziká a môžu viesť k ziskom aj stratám. Najmä investície do produktov s pákovým efektom, ako napríklad (ale nielen) devízy, deriváty a komodity, môžu byť veľmi špekulatívne a zisky a straty môžu prudko a rýchlo kolísať. Špekulatívne obchodovanie nie je vhodné pre všetkých investorov a všetci príjemcovia by mali starostlivo zvážiť svoju finančnú situáciu a poradiť sa s finančným poradcom (poradcami), aby porozumeli súvisiacim rizikám a zabezpečili vhodnosť ich situácie pred uskutočnením akejkoľvek investície, odpredaja alebo vstupu do akejkoľvek transakcie. Akákoľvek zmienka o akýchkoľvek rizikách nemusí byť a nemala by sa považovať za komplexné zverejnenie alebo opis takýchto rizík. Akékoľvek vyjadrenie názoru je autorovým osobným a nemusí nevyhnutne odrážať názor ktoréhokoľvek člena Goldenburg Group a všetky vyjadrenia názoru sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia (ani pred, ani následne).
Minulá výkonnosť nie je indikácia: Táto webová stránka môže odkazovať na predchádzajúce výsledky. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom výkonnosti v budúcnosti. Údaje o predchádzajúcej výkonnosti zobrazené na tejto webovej stránke sa nemusia v budúcnosti nevyhnutne opakovať. Nepredkladá sa žiadne vyhlásenie, že akákoľvek investícia bude alebo nebude schopná dosiahnuť zisky alebo straty podobné tým, ktoré sa dosiahli v minulosti, alebo že sa zabráni významným stratám.
Výhľady dopredu: Tam, kde sa na tejto webovej stránke nachádzajú vyhlásenia, ktoré nie sú historickými faktami, takéto vyhlásenia by mohli byť údaje získané v dôsledku simulovanej výkonnosti v minulosti alebo budúcich výsledkov na základe súčasných očakávaní, odhadov, prognóz, názorov a presvedčení členov Goldenburg Group. Takéto vyhlásenia zahŕňajú známe a neznáme riziká, neistoty a iné faktory a nemožno sa na ne neprimerane spoliehať. Okrem toho môže táto webová stránka obsahovať "výhľadové vyhlásenia". Skutočné udalosti alebo výsledky alebo skutočné výsledky sa môžu podstatne líšiť od skutočností alebo výsledkov uvedených v takýchto výhľadových vyhláseniach. Žiadne zo stanovísk, ktoré by mohli byť odvodené z obsahu tejto webovej stránky, nie je určené na spoliehanie sa ako na radu alebo odporúčanie akéhokoľvek opatrenia. Sú určené len ako faktické vyjadrenie osobných úvah a špekulácií.