Komodity cez mobil – vysoké zisky a vysoké riziká

Obchodovanie je rizikové a riziko sa týka celej vašej investície

S komoditami dnes vďaka finančným derivátom môže obchodovať každý. Tým skôr ale nestačí len „veriť komodite“, je potrebné mať znalosti, ako funguje moderný trading a aké prináša riziká. 

Čo sa myslí výrazom komodita? Zjednodušene ide o výrobky jednotnej kvality a ceny, ktoré produkuje veľké množstvo výrobcov. Nejedná sa teda napríklad o mobilní telefóny, ktoré sa líšia v mnohých svojich znakoch. Komodity sa delia do jednotlivých skupín: energia ako je ropa alebo plyn, ďalej kovy, teda nielen vzácne kovy ako zlato, striebro, platina či paládium, ale napríklad aj meď a konečne poľnohospodárske produkty (napr. rôzne druhy obilnín, kakao, káva, mäso a dobytok alebo ai pomarančová šťava). Na každej komoditnej burze, kde dochádza k obchodovan, ŠÚ určené požadované vlastnosti jednotlivých komodít a ich obchodovateľné množstvo.

Vzhľadom k charakter komoditných búrz, kedy sa často sledujte a sú rozhodujúce najmenšie pohyby cien, je prirodzené, že dochádza k využívaniu pákových produktov ako sú rozdielové zmluvy (CFD – z anglického contract for diferenciáciu). Pri pohyboch cien dochádza na základe tejto zmluvy k vyplateniu rozdielu. V prípade rastu ceny vypláca tento rozdiel kupujúci predávajúcemu a v pripade poklesu ceny naopak. CFD sú teda deriváty umožňujúce špekulácie na pohyby cien, bez fyzického vlastneníctva podkladového aktíva – teda v tomto prípade komodity.

Obchodovanie komodít s využitím CFD a finančnej páky si predvedieme na nasledujúcom modelovom príklade. Severomorská ropa Brent mala 23. 7. 2019 o 18:45 hodnotu 62,95 USD a o 23:15 hodnotu už 64,27 USD. Jedná sa o rast o 2,09%. V tabuľke sú príklady obchodovania s pákovým efektom. Aktuálne sa pri obchodovaní s ropou prostredníctvom CFD uplatňuje páka 1:10, náš model v tabuľke však ukazuje situáciu, aký by bol zisk/strata v prípade použitia nižšej páky alebo obchodovania bez použitia páky. Jedná sa o špekuláciu na rast ceny, teda pri raste ceny realizujeme zisk, pri poklese stratu.

 

 

*Poplatky: tabuľka znázorňuje tzv. spread, poplatok brokera, ktorý sa vypočítava zo zisku obchodníka z rozdielu medzi nákupnou a predajnou cenou. Aké sú poplatky a podrobnosti k ich výpočtu sa dozviete v dokumentoch TopForex.

 

Scenár platí pre obchodníka, ktorý 23. 7. 2019 o 18:45 otvoril svoju pozíciu pri hodnote 62,95 USD a uzavrel ju 23. 7. v 23:15 pri hodnote 64,27 USD. V tomto období došlo k rastu ceny WTI Crude o 4,22%. Obchodník, ako je vyššie spomenuté, špekuloval na rast ceny. Bez využitia finančnej páky by tak potenciálne pri počiatočnej výške investície 10 000 EUR zarobil 209 EUR. Nemožno povedať, že by išlo o neúspešný obchod. Naopak. Ak by obchodník špekuloval na pokles ceny, tak by prerobil. Špekulácia na rast ceny tak bola v tomto prípade vhodná stratégia. Zisk však možno znásobiť využitím finančnej páky, napríklad v pomere 1: 5 by obchodník v rovnakej situácii dosahoval zisk 1 045 eur. Pri páke 1:10, ktorá sa aktuálne pri obchodovaní s ropu uplytňuje by dosiahol dokonca na zisk 2 090 eur.

Regulácia kapitálových trhov v EÚ dovoľuje v prípade obchodovania komodít maximálnu výšku páky práve 1:10. Samozrejme, podobne ako finančná páka znásobí zisky, tak môže znásobiť aj straty. V opačnom prípade – keby obchodník špekuloval na pokles ceny, dosahoval by v tomto prípade za využitia páky 1:10 straty 2 090 eur, teda prišiel by počas 4 hodín skoro o štvrtinu investovanej čiastky.

 

Pákové obchodovánie má dlhú históriu

 Prvým obchodom s využitím finančnej páky bolo odkúpenie Pan-Atlantic Steamship Company spoločnosťou McLean Industries, Inc., v januári 1955. Dnes tieto obchody nazývame ako účelové odkúpenia akcií. Najväčší rozmach zažili tieto odkupy v osemdesiatych rokoch. CFD, ktoré poznáme dnes, vznikli v Londýne v deväťdesiatych rokoch. Ako otcovia zakladatelia bývajú označovaní Brian Keelan a Jon Wood z UBS Warburg. CFD boli hojne využívané hedžovými fondmi a ďalšími inštitucionálnymi obchodníkmi vďaka možnosti obchodovania bez fyzického vlastníctva podkladového aktíva. Vyhýbali sa radu v tom čase vysokých poplatkov.

Ku koncu deväťdesiatych rokov sa vďaka rozvoju internetu a ďalších komunikačných kanálov dostala možnosť obchodovať CFD k retailovým investorom. Internet a rozvoj v komunikačných odvetviach umožňoval sledovať okamžité pohyby cien a ihneď obchodovať.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.