Makroekonomický kalendár – update pre štvrtok 05.04.2018

05 / 04 / 2018
Obchodovanie je rizikové a riziko sa týka celej vašej investície

Vo štvrtok sa investori sústredili na dáta z ekonomického kalendára, pričom najdôležitejšie správy boli zverejnené na americkom kontinente a prinášajú nám varovné signály do budúcna.

  • USD – Trade Balance (obchodná bilancia) – reálny výsledok -57.6 Mld. USD (očakávaný výsledok -56.8 Mld. USD)
  • USD – Continuing Jobless Claims (pokračujúce žiadosti o podporu v nezamestnanosti) – reálny výsledok 1.808 Mil. USD (očakávaný výsledok 1.849mil.)
  • USD- Initial Jobless Claims (nové žiadosti o podporu v nezamestnanosti)- reálny výsledok 242 tisíc (očakávaný 225 tisíc)

Najviac prekvapilo vyhlásenie o deficite obchodnej bilancie, ktorý sa predchádzajúci mesiac  nachádzal na úrovni 56.7 miliárd USD. Je to nárast deficitu o 1.6% (v porovnaní s minulým mesiacom), no najväčší mesačný obchodný deficit bol spozorovaný v roku 2008. Aktuálne sa teda jedná o najslabšiu obchodnú bilanciu za posledných 10 rokov, teda od veľkej finančnej krízy.

Continuing Jobless Claims meria počet ľudí, ktorí sú nezamestnaní a aktuálne poberajú sociálne benefity. Februárové výsledky boli na úrovni 1.872 milióna, takže v tomto prípade je to pozitívna aktualita zo strany USA, pretože aktuálny počet sa znížil, konkrétne na úroveň 1.808 milióna.

Initial Jobless Claims meria počet nezamestnaných ľudí v krajine, ktorí prvý krát začnú poberať sociálne poistenie. Štatistika vykázala nárast v hodnote 11 percent a to konkrétne z 218 tisíc za február na aktuálnych 242 tisíc za mesiac marec.

Celkové hodnotenie výsledkov pôsobí negatívne, čo sa aj preukázalo na menových pároch. EURUSD sa po zverejnení výsledkov odrazil od supportu na úrovni 1.2230 a dolár sa behom pár minút znehodnotil na úroveň 1.2270. Výsledky ako trade balance, môžu mať najmä dlhodobú účinnosť, čo sa môže odraziť na hodnote USD. Aktuálne sa EURUSD obchoduje na úrovni 1.2250.

Nezávislý investičný prieskum: Akékoľvek informácie, ktoré by sa mohli chápať ako investičný prieskum, neboli pripravené v súlade s právnymi požiadavkami určenými na podporu nezávislosti investičného prieskumu. Ďalej nepodlieha žiadnemu zákazu obchodovania pred rozširovaním investičného prieskumu.
Žiadne záväzky/záruky: Žiadna z informácií obsiahnutých v tomto dokumente nie je určená na to, aby predstavovala akúkoľvek ponuku (alebo vyžiadanie ponuky) na kúpu alebo predaj akejkoľvek meny, produktu alebo finančného nástroja, na uskutočnenie akejkoľvek investície alebo na účasť v akejkoľvek konkrétnej obchodnej stratégii. Tieto informácie sa tvoria iba pre marketingové a/alebo informačné účely s pridanou hodnotou a žiadny člen Goldenburg Group neposkytuje žiadne záväzky ani záruky a nepreberá žiadnu zodpovednosť za presnosť alebo úplnosť tu poskytnutých informácií. Pri poskytovaní týchto informácií ani poskytovateľ obsahu ani žiadny člen skupiny Goldenburg nezohľadnil investičné ciele, osobitné investičné ciele, finančnú situáciu a špecifické potreby a požiadavky žiadneho príjemcu a nič z toho nie je určené ako odporúčanie pre žiadneho príjemcu investovať alebo odpredať určitým spôsobom. Žiadny člen skupiny Goldenburg nepreberá žiadnu zodpovednosť za príjemcu, ktorý utrpel stratu z obchodovania v súlade s vnímaným odporúčaním.
Varovanie pred rizikom: Všetky investície predstavujú riziká a môžu viesť k ziskom aj stratám. Najmä investície do produktov s pákovým efektom, ako napríklad (ale nielen) devízy, deriváty a komodity, môžu byť veľmi špekulatívne a zisky a straty môžu prudko a rýchlo kolísať. Špekulatívne obchodovanie nie je vhodné pre všetkých investorov a všetci príjemcovia by mali starostlivo zvážiť svoju finančnú situáciu a poradiť sa s finančným poradcom (poradcami), aby porozumeli súvisiacim rizikám a zabezpečili vhodnosť ich situácie pred uskutočnením akejkoľvek investície, odpredaja alebo vstupu do akejkoľvek transakcie. Akákoľvek zmienka o akýchkoľvek rizikách nemusí byť a nemala by sa považovať za komplexné zverejnenie alebo opis takýchto rizík. Akékoľvek vyjadrenie názoru je autorovým osobným a nemusí nevyhnutne odrážať názor ktoréhokoľvek člena Goldenburg Group a všetky vyjadrenia názoru sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia (ani pred, ani následne).
Minulá výkonnosť nie je indikácia: Táto webová stránka môže odkazovať na predchádzajúce výsledky. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom výkonnosti v budúcnosti. Údaje o predchádzajúcej výkonnosti zobrazené na tejto webovej stránke sa nemusia v budúcnosti nevyhnutne opakovať. Nepredkladá sa žiadne vyhlásenie, že akákoľvek investícia bude alebo nebude schopná dosiahnuť zisky alebo straty podobné tým, ktoré sa dosiahli v minulosti, alebo že sa zabráni významným stratám.
Výhľady dopredu: Tam, kde sa na tejto webovej stránke nachádzajú vyhlásenia, ktoré nie sú historickými faktami, takéto vyhlásenia by mohli byť údaje získané v dôsledku simulovanej výkonnosti v minulosti alebo budúcich výsledkov na základe súčasných očakávaní, odhadov, prognóz, názorov a presvedčení členov Goldenburg Group. Takéto vyhlásenia zahŕňajú známe a neznáme riziká, neistoty a iné faktory a nemožno sa na ne neprimerane spoliehať. Okrem toho môže táto webová stránka obsahovať "výhľadové vyhlásenia". Skutočné udalosti alebo výsledky alebo skutočné výsledky sa môžu podstatne líšiť od skutočností alebo výsledkov uvedených v takýchto výhľadových vyhláseniach. Žiadne zo stanovísk, ktoré by mohli byť odvodené z obsahu tejto webovej stránky, nie je určené na spoliehanie sa ako na radu alebo odporúčanie akéhokoľvek opatrenia. Sú určené len ako faktické vyjadrenie osobných úvah a špekulácií.