Na GBP/JPY sa buduje trendový kanál

17 / 04 / 2018
Obchodovanie je rizikové a riziko sa týka celej vašej investície

Menový pár GBP/JPY sa nachádza vo veľkom trendovom kanále (označený – Trendový kanál 1). Na grafe sa vytvoril paralelný kanál, kde môžeme predikovať vrcholy a dná na základe spodnej trendovej línie. Zatiaľ to vyzerá na býčí trend z hľadiska britskej libry alebo inak povedané devalvácia japonského jenu. Býčí trh sa upevňuje od apríla 2017, kde trh našiel dno na úrovni 135,6, na čo trh zareagoval prudko 3 víkendovými býčími sviečkami. Bola to cena, na ktorej sa začal vytvárať trendový kanál. V októbri 2016 medvede dokázali stlačiť cenu až na úroveň 124,7.

Na začiatku marca sa cena nachádzala na dne TK 1 (trendový kanál 1) na úrovni 145. Medvede neboli silné natoľko, aby prerazili spodnú hranicu kanála.

Odraz na úrovni 145 a následne sledovanie trendu nám vytvorilo zaujímavú situáciu. Vytvoril sa tu TK 2 (trendový kanál 2), ktorý by mohol atakovať hornú hranicu TK1. Zatiaľ všetko tomu nasvedčuje. Býkom sa darí prerážať rezistencie. Dôležitá rezistencia bola na úrovni 152,8, resp. dokázali nad ňou uzavrieť dennú sviečku.

Býkom sa podarilo prekonať hornú hranicu TK 2 aj nad ňou uzavrieť. Momentálne, silná rezistencia sa nachádza na úrovni 153,8. Trh ju už testoval 3x a je možné že ju prerazí. Na druhej strane možno preberú štafetu medvede, keďže cena stále stúpa od posledného odrazu od 200 dňového kĺzavého priemeru.

Stoch RSI na 4hodinovom grafe nám naznačuje, že cena by mohla ísť vyššie, keďže hodnoty Stoch RSI sa nachádzajú blízko úrovní OVERSOLD zóny a signálové krivky sa prekrížili. Tento oscilátor treba však analyzovať z viacero časových úrovní, pretože môže sa jednať o klamlivé signály. Keď pár analyzujeme z denného hľadiska, vidíme, že hodnoty sa nachádzajú v prekúpenej zóne, takže cena môže byť nadhodnotená.

Pokiaľ by rezistencia bola odolná voči ďalšiemu cenovému vzostupu, môžeme sledovať supporty. Dôležité sú na úrovniach 100 a 200 dňových EMA, teda na cene 148,79. Najsilnejšie supporty a rezistencie sú však na horných a spodných úrovniach TK 1, na ktorých je vhodná situácia nakupovať alebo predávať.

Keďže cena sa obchoduje v blízkej úrovni rezistencie a už nastala situácia s dvojitým vrcholom, ktorý z technického hľadiska môže znamenať zmenu trendu, medveďom môžu napomôcť fundamentálne výsledky z britského trhu. zverejnené boli výsledky z trhu práce a tie nedopadli podľa očakávaní. Daný fundament, čo spôsobilo zvýšenú volatilitu.

Nezávislý investičný prieskum: Akékoľvek informácie, ktoré by sa mohli chápať ako investičný prieskum, neboli pripravené v súlade s právnymi požiadavkami určenými na podporu nezávislosti investičného prieskumu. Ďalej nepodlieha žiadnemu zákazu obchodovania pred rozširovaním investičného prieskumu.
Žiadne záväzky/záruky: Žiadna z informácií obsiahnutých v tomto dokumente nie je určená na to, aby predstavovala akúkoľvek ponuku (alebo vyžiadanie ponuky) na kúpu alebo predaj akejkoľvek meny, produktu alebo finančného nástroja, na uskutočnenie akejkoľvek investície alebo na účasť v akejkoľvek konkrétnej obchodnej stratégii. Tieto informácie sa tvoria iba pre marketingové a/alebo informačné účely s pridanou hodnotou a žiadny člen Goldenburg Group neposkytuje žiadne záväzky ani záruky a nepreberá žiadnu zodpovednosť za presnosť alebo úplnosť tu poskytnutých informácií. Pri poskytovaní týchto informácií ani poskytovateľ obsahu ani žiadny člen skupiny Goldenburg nezohľadnil investičné ciele, osobitné investičné ciele, finančnú situáciu a špecifické potreby a požiadavky žiadneho príjemcu a nič z toho nie je určené ako odporúčanie pre žiadneho príjemcu investovať alebo odpredať určitým spôsobom. Žiadny člen skupiny Goldenburg nepreberá žiadnu zodpovednosť za príjemcu, ktorý utrpel stratu z obchodovania v súlade s vnímaným odporúčaním.
Varovanie pred rizikom: Všetky investície predstavujú riziká a môžu viesť k ziskom aj stratám. Najmä investície do produktov s pákovým efektom, ako napríklad (ale nielen) devízy, deriváty a komodity, môžu byť veľmi špekulatívne a zisky a straty môžu prudko a rýchlo kolísať. Špekulatívne obchodovanie nie je vhodné pre všetkých investorov a všetci príjemcovia by mali starostlivo zvážiť svoju finančnú situáciu a poradiť sa s finančným poradcom (poradcami), aby porozumeli súvisiacim rizikám a zabezpečili vhodnosť ich situácie pred uskutočnením akejkoľvek investície, odpredaja alebo vstupu do akejkoľvek transakcie. Akákoľvek zmienka o akýchkoľvek rizikách nemusí byť a nemala by sa považovať za komplexné zverejnenie alebo opis takýchto rizík. Akékoľvek vyjadrenie názoru je autorovým osobným a nemusí nevyhnutne odrážať názor ktoréhokoľvek člena Goldenburg Group a všetky vyjadrenia názoru sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia (ani pred, ani následne).
Minulá výkonnosť nie je indikácia: Táto webová stránka môže odkazovať na predchádzajúce výsledky. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom výkonnosti v budúcnosti. Údaje o predchádzajúcej výkonnosti zobrazené na tejto webovej stránke sa nemusia v budúcnosti nevyhnutne opakovať. Nepredkladá sa žiadne vyhlásenie, že akákoľvek investícia bude alebo nebude schopná dosiahnuť zisky alebo straty podobné tým, ktoré sa dosiahli v minulosti, alebo že sa zabráni významným stratám.
Výhľady dopredu: Tam, kde sa na tejto webovej stránke nachádzajú vyhlásenia, ktoré nie sú historickými faktami, takéto vyhlásenia by mohli byť údaje získané v dôsledku simulovanej výkonnosti v minulosti alebo budúcich výsledkov na základe súčasných očakávaní, odhadov, prognóz, názorov a presvedčení členov Goldenburg Group. Takéto vyhlásenia zahŕňajú známe a neznáme riziká, neistoty a iné faktory a nemožno sa na ne neprimerane spoliehať. Okrem toho môže táto webová stránka obsahovať "výhľadové vyhlásenia". Skutočné udalosti alebo výsledky alebo skutočné výsledky sa môžu podstatne líšiť od skutočností alebo výsledkov uvedených v takýchto výhľadových vyhláseniach. Žiadne zo stanovísk, ktoré by mohli byť odvodené z obsahu tejto webovej stránky, nie je určené na spoliehanie sa ako na radu alebo odporúčanie akéhokoľvek opatrenia. Sú určené len ako faktické vyjadrenie osobných úvah a špekulácií.