Informácie o TopTrader

Obchodovanie je rizikové a riziko sa týka celej vašej investície

Kto sme

TopTrader poskytuje komplexné investičné služby. Našim klientom poskytujeme široký výber nástrojov CFD na menové páry Forex, komodity, ETF, akcie a indexy a pokročilé a hladké vykonávanie obchodov. Platforma TopTrader ponúka všetky pokročilé nástroje a komplexné služby, ktoré zákazníci potrebujú na akejkoľvek úrovni svojich obchodných skúseností. Platformu naďalej prispôsobujeme najnovším technológiám a inováciám, aby sme našim klientom poskytli čo najlepšiu obchodnú skúsenosť.
Našou hlavnou prioritou je absolútna bezpečnosť našich klientov. Platforma TopTrader sa zaviazala dodržiavať najvyššiu úroveň ochrany finančných prostriedkov našich klientov v súlade so smernicou MiFID II o trhoch a finančných nástrojoch a s dohľadom a reguláciou Cyperskej komisie pre cenné papiere a burzy (CySEC) s licenciou CIF č.
242/14.

Kto sme

Prečo si vybrať TopTrader

Komunikujte s nami vo Vašom rodnom jazyku. Poskytujeme lokálny servis a vždy sme pripravení reagovať. Staráme sa o Vás, aby ste mohli rásť s nami.
Osobná podpora
Naša skúsená klientská podpora vám pomôže so všetkými požiadavkami.
Denné správy z finančného trhu
Našim klientom poskytujeme najnovšie správy z finančného trhu, ktoré spĺňajú ich každodenné potreby.
Bezpečnosť a ochrana
Ako pre licencovaného a regulovaného makléra, je našou hlavnou prioritou bezpečnosť klientov. Zabezpečujeme, aby finančné prostriedky a osobné údaje našich klientov boli v bezpečí.
Široká škála dostupných nástrojov
Našim zákazníkom ponúkame širokú škálu dostupných nástrojov. Môžu obchodovať jednoducho kdekoľvek a kedykoľvek! Obchodujte CFD na menové páry Forex, komodity, ETF, akcie a indexy.

Medzinárodná notifikácia

Country Regulator
Austria Finanzmarktaufsicht (FMA)
Bulgaria Комисията за финансов надзор / Financial Supervision Commission (FSC)
Croatia Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga / Croatian Financial Services Supervisory Agency (HANFA)
Czech Republic Česká národní banka / Czech National Bank (CNB)
Denmark Finanstilsynet (Danish FSA)
Estonia Finantsinspektsioon (FSA)
Finland Finanssivalvonta / Financial Supervisory Authority (FIN-FSA)
Germany Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFIN)
Greece Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς / Hellenic Capital Market Commission (HCMC)
Hungary Magyar Nemzeti Bank (MNB)
Iceland Fjármálaeftirlitið (FME)
Italy Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)
Ireland Central Bank of Ireland
Latvia Finansu un Kapitala Tirgus Komisija / Financial and Capital Market Commission (FKTK)
Lichtenstein Finanzmarktauf sicht (FMA)
Lithuania Lietuvos Bankas / Bank of Lithuania
Luxembourg Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)
Malta Malta Financial Services Authority (MFSA)
Netherlands Autoriteit Financiele Markten (AFM)
Norway Finanstilsynet
Poland Komisji Nadzoru Finansowego / Polish Financial Supervision Authority (KNF)
Portugal Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM)
Romania Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF)
Slovak Republic Národná Banka Slovenska / National Bank of Slovakia (NBS)
Slovenia Agencija za trg Vrednostnih Papirjev/Securities Market Agency
Spain Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)
Sweden Finansinspektionen (FI)
UK Financial Conduct Authority (FCA)

Investičné služby

 • Prijímanie a postupovanie pokynov týkajúcich sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov
 • Vykonávanie pokynov v mene klientov
 • Riadenie portfólia
 • Investičné poradenstvo

Vedľajšie služby:

 • Úschova a správa finančných nástrojov na účet klientov, vrátane úschovy a súvisiacich služieb, ako je správa hotovosti/zaistenia.
 • Devízové služby, ak sú spojené s poskytovaním investičných služieb.
 • Investičný prieskum a finančná analýza alebo iné formy všeobecných odporúčaní týkajúcich sa transakcií s finančnými nástrojmi.

Finančné nástroje:

 • Prevoditeľné cenné papiere
 • Nástroje peňažného trhu
 • Podiely v podnikoch kolektívneho investovania
 • Opcie, futurity, swapy, dohody o budúcich úrokových mierach a iné derivátové kontrakty týkajúce sa cenných papierov, mien, úrokových mier alebo výnosov, emisných kvót alebo iných derivátových nástrojov, finančných indexov alebo finančných opatrení, ktoré môžu byť vyrovnané fyzicky alebo v hotovosti.
 • Opcie, futures, swapy, dohody o budúcich úrokových mierach a iné derivátové kontrakty týkajúce sa komodít, ktoré sa musia vyrovnať v hotovosti alebo sa môžu vyrovnať v hotovosti na žiadosť jednej zo strán (inak ako v prípade neplnenia alebo z iného dôvodu ukončenia)
 • Opcie, futures, swapy a iné derivátové kontrakty týkajúce sa komodít, ktoré môžu byť vyrovnané fyzicky za predpokladu, že sa obchodujú na regulovanom trhu alebo MTF.
 • Opcie, futures, swapy, forwardy a iné derivátové kontrakty týkajúce sa komodít, ktoré môžu byť fyzicky vyrovnané nie inak ako v oddiele C bode 6 a neslúžia na obchodné účely, ktoré majú vlastnosti iných derivátových finančných nástrojov okrem iného s ohľadom na to, či sú zúčtované a vyrovnávané cez uznávané zúčtovacie strediská, alebo výzvam na úhradu.
 • Derivátové nástroje pre presun úverového rizika
 • Finančné diferenčné zmluvy
 • Opcie, futures, swapy, dohody o budúcich úrokových mierach a iné derivátové kontrakty týkajúce sa klimatických premenných, dopravných sadzieb, emisných kvót alebo miery inflácie alebo iné úradné hospodárske štatistiky, ktoré sa musia vyrovnať v hotovosti alebo sa môžu vyrovnať v hotovosti na žiadosť jednej zo strán (inak ako v prípade neplnenia alebo z dôvodu iného ukončenia), i ďalšie derivátové kontrakty týkajúce sa aktív, práv, záväzkov, indexov a opatrení neuvedených inde v tomto oddiele, ktoré majú vlastnosti iných derivátových finančných nástrojov okrem iného s ohľadom na to, či sa obchodujú na regulovanom trhu alebo MTF, sú zúčtované a vyrovnávané cez uznávané zúčtovacie strediská, alebo výzvam na úhradu.