Predaj na krátko (short)

Obchodovanie je rizikové a riziko sa týka celej vašej investície
  • Definícia predaja na krátko (shorting)

Predaj na krátko je investičná alebo obchodná stratégia, ktorá špekuluje s poklesom ceny akcií alebo iných finančných inštrumentov. Z toho vyplýva, že investor zhodnocuje svoju investíciu pri poklese ceny.

 

  • Kedy investori shortujú finančné inštrumenty

Investor postúpi pokyn predaj na krátko (shorting) vtedy, pokiaľ si myslí, že cena finančného inštrumentu by mala klesať. Investori využívajú shorting na špekuláciu alebo hedging. Špekulácia sa využíva na zhodnocovanie investície z potencionálneho poklesu konkrétneho cenného papiera. Druhou možnosťou je hedging, ktorý investori využívajú na ochranu ziskov alebo zmiernenie strát v cenných papieroch alebo portfóliách.

 

  • Ako shorting funguje

Ak investor postúpi pokyn predaja nakrátko (shorting),  tak sa pozícia otvára vypožičaním finančného inštrumentu, o ktorom sa investor domnieva, že ich hodnota bude klesať. Investor potom tieto vypožičané inštrumenty predá kupujúcim, ktorí sú ochotní zaplatiť trhovú cenu. Predtým, ako sa vypožičané inštrumenty musia vrátiť, obchodník sa zaviaže, že cena bude naďalej klesať a môžu ich kúpiť za nižšiu cenu.

 

  • Ako môže investor zhodnotiť investíciu shortingom

 

Možnosti zárobku na shortingu si ukážeme na nasledovných príkladoch:

Apple

Investovaním do akcií spoločnosti Apple Inc. 3.5.2020 pokynom ,,predaj na krátko‘‘ za predajnú cenu 303 USD za akciu, by pri následnom nákupe akcií v rovnaký deň za trhovú cenu 286,5 USD za akciu, znamenalo 5,45 % zhodnotenie. Ak by investor investoval 1000 USD, jeho investícia by mu vyniesla profit 54,5 USD.

Graf 1. Vývoj cien akcií spoločnosti Apple 3.5.2020

Tesla

Pri predaji akcií na krátko za 1000 USD spoločnosti Tesla počas 5. februára 2020 pri trhovej cene 823 USD a následnom nákupe akcií za 730 USD by došlo k 11,3%-tnému zhodnoteniu investície. Pri investícii 1000 USD by investorov profit bol 113 USD.

Graf 2. Vývoj cien akcií spoločnosti Tesla 5.2.2020

Ropa Brent

Ak by investor predal na krátko futures kontrakty ropy Brent 6.3.2020 za 50.21 USD za barel, pri následnom nákupe inštrumentu v rovnaký deň, za 45,21 USD za barel, by to znamenalo 9,96% zhodnotenie investície. Pri investícii 1000 USD by investor zarobil v priebehu jedného obchodného dňa 99,6 USD.

Graf 3. Vývoj ceny ropy Brent za barel 6.3.2020

Zlato

Ak by investor 28. februára 2020 predal kontrakty zlata v hodnote 1000 USD na krátko, za cenu 1 646 USD a následne by rovnaký počet kontraktov nakúpil za 1 568 USD, znamenalo by to 4,74% zhodnotenie počiatočnej investície. Pri následnom nákupe kontraktov zlata pri počiatočnej investícii 1000 USD by investorov profit predstavoval 47,4 USD.

Graf 4. Vývoj ceny zlata za trójsku uncu 28.2.2020

(Poznámka: Všetky príklady sú pre ľahšiu ilustráciu príkladov bez použitia páky a bez započítania spreadov.)

Riziká, ktoré sa vynárajú pri otvorení short pozície, je možnosť straty oveľa viac ako 100% svojej pôvodnej investície. Riziko prichádza z toho dôvodu, že cena akcií smerom nahor nie je nijako obmedzená a môže rásť až do nekonečna. Druhým dôležitým rizikom je potenciálny problém spojeným s nákupom akcií späť, ak sa investor rozhodne uzavrieť pozíciu. Dôvodom môže byť: veľa investorov, ktorí taktiež shortujú akcie tejto spoločnosti alebo nízka likvidita obchodovania akcií na burze.

Okrem zmienených rizík pri short sellingu sú tu aj dodatočné náklady spojené s týmto obchodovaním:

  • Maržové náklady

Keďže krátke predaje sa môžu uskutočňovať iba prostredníctvom maržových účtov, úroky z krátkodobých obchodov sa môžu časom pripočítavať.

 

  • Náklady na prijaté úvery a pôžičky – ktoré je ťažké si požičať z dôvodu vysokému short úroku, obmedzenému floatingu na burze alebo z akéhokoľvek iného dôvodu majú poplatky, ktoré môžu byť dosť značné.

 

  • Dividendy a iné platby

Predajca nakrátko je zodpovedný za vyplácanie dividend zo shortovaných akcií subjektu, od ktorých si tieto akcie vypožičal. Taktiež nesie zodpovednosť za rozdelenie akcií, vyčlenenie a emisiu bonusových akcií, ktoré vyvolajú dodatočné náklady investorovi.

 

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.