Solárne spoločnosti potvrdzujú v pandémii stabilitu

01 / 03 / 2021
Obchodovanie je rizikové a riziko sa týka celej vašej investície

nejaký čas sa sektor obnoviteľných zdrojov a akcie spoločností a rôzne fondy v ňom dostávajú dohľadáčika investorov. Nie je to pritom žiadna náhoda – ponúkajú totiž zaujímavejšie zhodnotenie akonapríklad investície do fosílnych palív. Vysoké výnosy v tomto odvetví počas posledného roka zaznamenalinapríklad akcie solárnych spoločností. Hodnota Brookfield Renewable Partners a Solaredge Technologiespri pohľade na graf vývoja ceny akcií kontinuálne rástla v posledných 5 rokoch a výkyvy nezaznamenalaani po vypuknutí pandémie. [1]

Podľa informácií z výskumu londýnskej Imperial College a Medzinárodnej energetickej agentúry zverejnených vauguste 2020 však nie je záujem o čistú energiu stále dostatočný na to, by dokázal efektívne zmierniť klimatickú krízu. Výskum prebiehal na akciových trhoch v päťročnom a desaťročnom horizonte. Výsledky ukázali, ženávratnosť investícií v tomto sektore v jednotlivých štátoch Európy a USA je niekoľkonásobne vyššia ako v prípade investície do fosílnych palív. Dôvodom je nižšia volatilita zelených investícií. Pre lepšiu ilustráciu, napríklad v USAbola návratnosť investícií do zelenej energie v rozpätí piatich rokov 200,3 percent a návratnosť investícií dofosílnych palív dosiahla hodnotu 97,2 percenta a podobné alebo väčšie rozdiely bolo možné sledovať aj vo VeľkejBritánii, Nemecku alebo Francúzsku.

Všímajú si to například aj investori v susedných Čechách, kde je však možnosť kupovať domáce cenné papierenajmä solárnych spoločností výrazne obmedzená tuzemskou energetickou politikou. „Záujem Čechov o investičné príležitosti spojené s projektmi solárnej energetiky aj celým odvetvím obnoviteľných zdrojov energie pri kombinácii satraktívnym výnosom vykazuje nadpriemerný rast,“ potvrdil Martin Pšaidl, obchodný riaditeľ investičnej spoločnostiCody. Tá spravuje MW Investičný fond SICAV, ktorý sa zameriava na investície skupiny Soleko, ktorá je sícečeského pôvodu, ale stavia solárne elektrárne predovšetkým v Čile.

Investovanie do zelenej energetiky a solárnych projektov je podľa Martina Pšaidla vyhľadávanou alternatívou krealitným fondom, akciám či komoditám pre diverzifikáciu investičných portfólií.

Aj to je dôvod, prečo má stále viac investorov motiváciu vydať sa práve smerom k zeleným energiám, ktoré im podľa dostupných dát dokážu priniesť vyššie zhodnotenie vstupnej investície.[2]

 

SolarEdge Technologies

Americký poskytovateľ energetického optimalizátora, solárneho invertora a monitorovacích systémov pre fotovoltické panely síce zaznamenal pri štarte pandémie menšiu korekciu hodnoty akcií, nešlo však o nič vážne, akrátko na to už cena pokračovala opäť v rastovom trende. Za posledný rok si akcie pripísali 205 % nárast. Zpäťročného hľadiska dokonca dosiahli výkonnosť neuveriteľných 1205 percent, keď vzrástli z hodnoty 25,38 USDza akciu na súčasných 331,35 USD za akciu. [3]

[4]

Graf: Vývoj hodnoty akcií SolarEdge Technologies Inc za posledných 5 rokov. (Zdroj: googlefinance.com)

 

Brookfield Renewable Partners

Spoločnosť generuje energiu z obnoviteľných zdrojov po celom svete, pričom 66 percent tvorí vodná energia.Okrem toho prevádzkuje a investuje do solárnych a veterných elektrární ale napríklad aj skladových zariadení. Jejkapacita je približne 20 000 megawattov a výrobné zariadenia sa nachádzajú v Severnej Amerike, Južnej Amerike, Európe a Ázii. Jej investičným cieľom je dosiahnuť dlhodobé výnosy vo výške 12-15 percent. Zároveň chcedosiahnuť rast distribúcie o 5-9 percent. Spoločnosť má za sebou aktuálne dobré výsledky a potenciál rastu vsektore je pomerne vysoký. Akcie spoločnosti dosiahli za posledný rok výkonnosť 44 percent a v päťročnej mierkevzrástla ich hodnota z 19 CAD (15 USD) za akciu na 57 CAD (45 USD) za akciu, čo predstavuje nárast o 194percent.[5]

[6]

Graf: Vývoj hodnoty akcií Brookfield Renewable Partners LP za posledných 5 rokov. (Zdroj: googlefinance.com)

 

First Solar

Americký výrobca solárnych panelov, úžitkových FV elektrární a podporných služieb tiež investuje do výstavby,údržby a recyklácie panelov po životnosti. Hodnota akcií spoločnosti sa za posledný rok zvýšila o 73 percent,pričom z päťročného pohľadu si pripísala 54 percent. Na rozdiel od prvých dvoch firiem je vývoj hodnoty tejto spoločnosti oveľa viac volatilný a pri pohľade na päťročný graf môžeme vidieť niekoľko korekcií, ktoré tieto akcie zaznamenali. Celkovo však za obe sledované obdobie posilnila ich hodnota v rade niekoľkých desiatok percent.[7]

[8]

Graf: Vývoj hodnoty akcií First Solar za posledných 5 rokov. (Zdroj: googlefinance.com)

 

Vzhľadom na stúpajúci záujem o akcie zelených spoločností a trend globálneho otepľovania by krátkodobávolatilita, ktorá sa pri akciách spoločností zameraných na výrobu a použitie solárnych panelov občas objaví, nemalabyť pre investorov z dlhodobého hľadiska nijako znervózňujúca. V posledných mesiacoch sme mohli vidieť, že narozdiel od akcií ostatných spoločností sú akcie solárnych firiem pomerne odolné voči riziku na kapitálových trhoch.

Stimul pre ďalší rast predstavuje aj podpora amerického prezidenta Joe Bidena, pre ktorého je ekológia prioritou achce v tomto smere investovať hneď niekoľko biliónov dolárov. Projekty na boj proti klimatickým zmenám a prechodna ekologické hospodárstvo plánuje financovať aj EÚ. Podľa Správy Komisie Európskemu parlamentu a Rade v Bruseli zo 14. 10. 2020 má globálna výroba fotovoltických panelov v súčasnosti hodnotu približne 57,8 miliardy EUR, pričom podiel EÚ z tejto sumy je 7,4 miliardy EUR (12,8 percenta).

V prospech ďalšieho rastu solárnych spoločností hovoria aj ďalšie faktory ako fakt, že ide o jednu z najrýchlejšierastúcich energetických technológií a náklady na takto vyrobenú elektrickú energiu, ktoré môžu byť zároveňpoistkou voči stále sa zvyšujúcim nákladom na odber u klasických dodávateľov, sú minimálne. Aj keď sú totižvstupné náklady na inštaláciu vysoké, ich priemerná návratnosť predstavuje okolo 1,5 roka, pričom životnosťpanelov sa pohybuje okolo 25 rokov. Navyše dnes už inteligentné merače dovoľujú domácnostiam napríkladpredávať energiu, ktorú vyrobia, ale sami nespotrebujú, alebo ju zdieľať. Technológia v tomto smere neustálepostupujú a prinášajú nový pohľad na svet.

Pre investorov, ktorí veria v solárnu energiu v otázke riešenia uhlíkovej stopy a šetrenia nákladov na prevádzkudomácností, ale aj firiem, tak môžu byť akcie vyššie spomínaných spoločností dobrým doplnkom portfólia.

 

[1, 3, 4, 5, 6, 7, 8] Minulá výkonnosť nie je zárukou budúcich výsledkov.

[2] Výhľadové vyhlásenia vychádzajú z predpokladov a aktuálnych očakávaní, ktoré môžu byť nepresné, alebo z aktuálneho ekonomického prostredia, ktoré sa môže zmeniť. Takéto vyhlásenia nezaručujú budúcu výkonnosť. Zahŕňajú riziká a ďalšie neistoty, ktoré sa dajú ťažko predvídať. Výsledky sa môžu podstatne líšiť od výsledkov vyjadrených alebo implikovaných v akýchkoľvek výhľadových vyhláseniach.

Nezávislý investičný prieskum: Akékoľvek informácie, ktoré by sa mohli chápať ako investičný prieskum, neboli pripravené v súlade s právnymi požiadavkami určenými na podporu nezávislosti investičného prieskumu. Ďalej nepodlieha žiadnemu zákazu obchodovania pred rozširovaním investičného prieskumu.
Žiadne záväzky/záruky: Žiadna z informácií obsiahnutých v tomto dokumente nie je určená na to, aby predstavovala akúkoľvek ponuku (alebo vyžiadanie ponuky) na kúpu alebo predaj akejkoľvek meny, produktu alebo finančného nástroja, na uskutočnenie akejkoľvek investície alebo na účasť v akejkoľvek konkrétnej obchodnej stratégii. Tieto informácie sa tvoria iba pre marketingové a/alebo informačné účely s pridanou hodnotou a žiadny člen Goldenburg Group neposkytuje žiadne záväzky ani záruky a nepreberá žiadnu zodpovednosť za presnosť alebo úplnosť tu poskytnutých informácií. Pri poskytovaní týchto informácií ani poskytovateľ obsahu ani žiadny člen skupiny Goldenburg nezohľadnil investičné ciele, osobitné investičné ciele, finančnú situáciu a špecifické potreby a požiadavky žiadneho príjemcu a nič z toho nie je určené ako odporúčanie pre žiadneho príjemcu investovať alebo odpredať určitým spôsobom. Žiadny člen skupiny Goldenburg nepreberá žiadnu zodpovednosť za príjemcu, ktorý utrpel stratu z obchodovania v súlade s vnímaným odporúčaním.
Varovanie pred rizikom: Všetky investície predstavujú riziká a môžu viesť k ziskom aj stratám. Najmä investície do produktov s pákovým efektom, ako napríklad (ale nielen) devízy, deriváty a komodity, môžu byť veľmi špekulatívne a zisky a straty môžu prudko a rýchlo kolísať. Špekulatívne obchodovanie nie je vhodné pre všetkých investorov a všetci príjemcovia by mali starostlivo zvážiť svoju finančnú situáciu a poradiť sa s finančným poradcom (poradcami), aby porozumeli súvisiacim rizikám a zabezpečili vhodnosť ich situácie pred uskutočnením akejkoľvek investície, odpredaja alebo vstupu do akejkoľvek transakcie. Akákoľvek zmienka o akýchkoľvek rizikách nemusí byť a nemala by sa považovať za komplexné zverejnenie alebo opis takýchto rizík. Akékoľvek vyjadrenie názoru je autorovým osobným a nemusí nevyhnutne odrážať názor ktoréhokoľvek člena Goldenburg Group a všetky vyjadrenia názoru sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia (ani pred, ani následne).
Minulá výkonnosť nie je indikácia: Táto webová stránka môže odkazovať na predchádzajúce výsledky. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom výkonnosti v budúcnosti. Údaje o predchádzajúcej výkonnosti zobrazené na tejto webovej stránke sa nemusia v budúcnosti nevyhnutne opakovať. Nepredkladá sa žiadne vyhlásenie, že akákoľvek investícia bude alebo nebude schopná dosiahnuť zisky alebo straty podobné tým, ktoré sa dosiahli v minulosti, alebo že sa zabráni významným stratám.
Výhľady dopredu: Tam, kde sa na tejto webovej stránke nachádzajú vyhlásenia, ktoré nie sú historickými faktami, takéto vyhlásenia by mohli byť údaje získané v dôsledku simulovanej výkonnosti v minulosti alebo budúcich výsledkov na základe súčasných očakávaní, odhadov, prognóz, názorov a presvedčení členov Goldenburg Group. Takéto vyhlásenia zahŕňajú známe a neznáme riziká, neistoty a iné faktory a nemožno sa na ne neprimerane spoliehať. Okrem toho môže táto webová stránka obsahovať "výhľadové vyhlásenia". Skutočné udalosti alebo výsledky alebo skutočné výsledky sa môžu podstatne líšiť od skutočností alebo výsledkov uvedených v takýchto výhľadových vyhláseniach. Žiadne zo stanovísk, ktoré by mohli byť odvodené z obsahu tejto webovej stránky, nie je určené na spoliehanie sa ako na radu alebo odporúčanie akéhokoľvek opatrenia. Sú určené len ako faktické vyjadrenie osobných úvah a špekulácií.