USDRUB: Smer určí prerazenie trojuholníkovej formácie

30 / 05 / 2018
Obchodovanie je rizikové a riziko sa týka celej vašej investície

Začiatkom apríla US uvalilo sankcie na ruských oligarchov. Trh na túto udalosť reagoval veľmi prudko. Nasledovala silná devalvácia ruského RUB , ktorá prekročila hranicu 13%. Ruský index zareagoval prudkým poklesom. Jednalo sa však len o krátkodobý strmý pokles a straty dokázal pokryť po pár dňoch. To sa však nedá povedať o ruskej národnej mene, no situácia sa môže zmeniť.

USDRUB od avizovaného vzostupu vytvoril trojuholníkovú formáciu. Zatiaľ cena takmer na pip rešpektuje hornú hranicu trojuholníka. Pokiaľ sa pozrieme na spodnú hranicu trojuholníka, môžeme si všimnúť že bola raz prerazená, no netrvalo dlho a cena sa vrátila sa naspäť medzi okraje trojuholníka. Tento „úkaz“ sa nestáva často, no niekedy sa objaví. Ako si môžeme všimnúť, napriek prerazeniu cena zatiaľ rešpektuje dno.

Dané hranice trendových línií za pár hodín by mohli byť prerazené. Pri tomto type trojuholníka sa ťažko určuje, kam sa cena vydá. Jedna zo stratégií je, že nastavíme buy limit dostatočne nad trojuholník, v prípade prerazenia smerom nahor. Takisto sa nastavuje aj sell limit v prípade prerazenia smerom nadol. Dané limity nie je vhodné nastavovať tesne nad hranicu trojuholníka, pretože sa môže jednať o falošné prerazenie. Musíme trhu nechať nejaký priestor.

Ako som už spomínal, pri danom trojuholníku ťažko odhadovať nasledujúcu cenu. Z technického hľadiska nám môžu pomôcť indikátory. Treba byť ostražitý aj po stránke fundamentu, pretože v aktuálnej situácií aj nie veľmi dôležitý fundament môže ovplyvniť cenový pohyb a tým pádom aj smer trhu.

Indikátory:

Stoch RSI: Na 4h grafe môžeme spozorovať hodnotový zostup, čo aktuálne aj na trhu nastáva. Indikátor ukazuje, že trh má ešte miesto na pokles. Z denného pohľadu sme sa dostali tesne nad prekúpenú zónu, takže cena môže byť nadhodnotená, no treba spomenúť, že z daného pohľadu sme ešte nedostali signál na predaj.

MACD: Na 4h grafe sa na tomto indikátore sa aktuálne prekrížili krivky smerom nadol, čo signalizuje cenový zostup, takisto aj histogram MACD sa dostal pod 0 hodnotu. Od cenového vzostupu, takmer vždy čo takýto signál nastal (na 4h grafe na USDRUB), nasledoval pokles. Z denného pohľadu sa na histograme znižujú hodnoty, takže indikátor nám ukazuje, že medvede strácajú silu, čo je býčí signál. Takisto sa blíži prekríženie kriviek smerom nahor

Pri tomto type trojuholníka treba obchodovať vždy opatrne.

Nezávislý investičný prieskum: Akékoľvek informácie, ktoré by sa mohli chápať ako investičný prieskum, neboli pripravené v súlade s právnymi požiadavkami určenými na podporu nezávislosti investičného prieskumu. Ďalej nepodlieha žiadnemu zákazu obchodovania pred rozširovaním investičného prieskumu.
Žiadne záväzky/záruky: Žiadna z informácií obsiahnutých v tomto dokumente nie je určená na to, aby predstavovala akúkoľvek ponuku (alebo vyžiadanie ponuky) na kúpu alebo predaj akejkoľvek meny, produktu alebo finančného nástroja, na uskutočnenie akejkoľvek investície alebo na účasť v akejkoľvek konkrétnej obchodnej stratégii. Tieto informácie sa tvoria iba pre marketingové a/alebo informačné účely s pridanou hodnotou a žiadny člen Goldenburg Group neposkytuje žiadne záväzky ani záruky a nepreberá žiadnu zodpovednosť za presnosť alebo úplnosť tu poskytnutých informácií. Pri poskytovaní týchto informácií ani poskytovateľ obsahu ani žiadny člen skupiny Goldenburg nezohľadnil investičné ciele, osobitné investičné ciele, finančnú situáciu a špecifické potreby a požiadavky žiadneho príjemcu a nič z toho nie je určené ako odporúčanie pre žiadneho príjemcu investovať alebo odpredať určitým spôsobom. Žiadny člen skupiny Goldenburg nepreberá žiadnu zodpovednosť za príjemcu, ktorý utrpel stratu z obchodovania v súlade s vnímaným odporúčaním.
Varovanie pred rizikom: Všetky investície predstavujú riziká a môžu viesť k ziskom aj stratám. Najmä investície do produktov s pákovým efektom, ako napríklad (ale nielen) devízy, deriváty a komodity, môžu byť veľmi špekulatívne a zisky a straty môžu prudko a rýchlo kolísať. Špekulatívne obchodovanie nie je vhodné pre všetkých investorov a všetci príjemcovia by mali starostlivo zvážiť svoju finančnú situáciu a poradiť sa s finančným poradcom (poradcami), aby porozumeli súvisiacim rizikám a zabezpečili vhodnosť ich situácie pred uskutočnením akejkoľvek investície, odpredaja alebo vstupu do akejkoľvek transakcie. Akákoľvek zmienka o akýchkoľvek rizikách nemusí byť a nemala by sa považovať za komplexné zverejnenie alebo opis takýchto rizík. Akékoľvek vyjadrenie názoru je autorovým osobným a nemusí nevyhnutne odrážať názor ktoréhokoľvek člena Goldenburg Group a všetky vyjadrenia názoru sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia (ani pred, ani následne).
Minulá výkonnosť nie je indikácia: Táto webová stránka môže odkazovať na predchádzajúce výsledky. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom výkonnosti v budúcnosti. Údaje o predchádzajúcej výkonnosti zobrazené na tejto webovej stránke sa nemusia v budúcnosti nevyhnutne opakovať. Nepredkladá sa žiadne vyhlásenie, že akákoľvek investícia bude alebo nebude schopná dosiahnuť zisky alebo straty podobné tým, ktoré sa dosiahli v minulosti, alebo že sa zabráni významným stratám.
Výhľady dopredu: Tam, kde sa na tejto webovej stránke nachádzajú vyhlásenia, ktoré nie sú historickými faktami, takéto vyhlásenia by mohli byť údaje získané v dôsledku simulovanej výkonnosti v minulosti alebo budúcich výsledkov na základe súčasných očakávaní, odhadov, prognóz, názorov a presvedčení členov Goldenburg Group. Takéto vyhlásenia zahŕňajú známe a neznáme riziká, neistoty a iné faktory a nemožno sa na ne neprimerane spoliehať. Okrem toho môže táto webová stránka obsahovať "výhľadové vyhlásenia". Skutočné udalosti alebo výsledky alebo skutočné výsledky sa môžu podstatne líšiť od skutočností alebo výsledkov uvedených v takýchto výhľadových vyhláseniach. Žiadne zo stanovísk, ktoré by mohli byť odvodené z obsahu tejto webovej stránky, nie je určené na spoliehanie sa ako na radu alebo odporúčanie akéhokoľvek opatrenia. Sú určené len ako faktické vyjadrenie osobných úvah a špekulácií.