V USA sledujeme druhú najdlhšiu expanziu v histórií

03 / 05 / 2018
Obchodovanie je rizikové a riziko sa týka celej vašej investície

Súčasná ekonomická expanzia v USA je druhá najdlhšia v histórii a trvá už viac než 106 mesiacov. Dlhšia bola iba od roku 1990, ktorá trvala 119 mesiacov. Zatiaľ nič nenasvedčuje tomu, že by sme mali vidieť recesiu v USA, keď tak pravdepodobne nastane ekonomické spomalenie súčasného rastu, čo je predpoklad aj pre euro zónu. Ak sa pozrieme na inverziu dlhopisovej krivky, ktorá pravidelne predpovedá recesie, zostáva cca 10 mesiacov dokým krátkodobé sadzby predbehnú dlhodobé (pri zachovaní súčasného tempa splošťovania krivky) a následne to je priemerne cca 16 mesiacov dokým začne v USA recesia. (Čísla sú priemer z historických údajov). To znamená, že recesia by v USA mohla prísť až koncom roka 2020. Tomu by mohlo nasvedčovať aj spomalenie rastu v USA kvôli vyšším sadzbám a vysokému dlhu, ktoré sa môže postupne pretaviť do recesie – je to ekonomický štandard.

Fed včera ponechal monetárnu politiku nezmenenú, avšak mierne negatívne znel ohľadom budúceho vývoja ekonomiky, keď vynechal v komentári formulku o silnom raste ekonomiky. Zároveň dodal do komentára formulku synchrónny inflačný cieľ, čo v preklade znamená, že pokiaľ by inflácia pokračovala v raste, Fed by mohol zagresívniť utesňovanie monetárnej politiky, čiže by mohlo nasledovať viac (alebo väčšie) zvyšovaní sadzieb. Vývoj ekonomiky to však na najbližšie obdobie neovplyvní, nakoľko minimálne dve ďalšie zvyšovania sú už v trhu započítané.

Súčasným motorom rastu ekonomík vo svete je samozrejme extrémne uvoľnená monetárna politika a nízke úrokové sadzby, ktoré nás sprevádzali minulých desať rokov (a vo väčšine krajín stále sprevádzajú). Nárast úrokových sadzieb vždy zabije ekonomický rast a ak budú centrálne banky pokračovať v tomto trende, čaká nás spomalenie rastu až recesia aj v budúcnosti.

 

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.